Приймальна комісія

Поштова адреса: 84507, м. Бахмут, вул. Некрасова, 1, Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права, приймальна комісія
E-mail: pk.donuep@gmail.com

Місце розташування: м. Бахмут, вул. Некрасова, 1

тел.: (050) 146-57-07

Порядок роботи приймальної комісії протягом 2021 року:

з 01 січня до 30 червня та з 16 серпня до 31 грудня:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п`ятниця – з 09:00 до 16:00 години;
субота, неділя – вихідні;
з 01 липня до 15 серпня:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п`ятниця – з 09:00 до 16:00 години;
субота – з 09:00 до 14:00 години;
неділя – вихідний;
Приймальна комісія ПВНЗ «ДонУЕП» створюється для організації й проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Склад приймальної комісії затверджується наказом ректора, який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії становить один рік. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.Приймальна комісія університету працює в умовах відкритості та гласності відповідно до річного плану, який затверджується ректором ПВНЗ «ДонУЕП».

Відповідальний секретар: Коломієць Юлія Юріївна.

 • забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх пи­тань вступу до вищого навчального закладу;
 • організовує прийом заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та документів;
 • відповідно до Правилами прийому до ПВНЗ «ДонУЕП» приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (у вступних випробуваннях), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо);
 • організовує й проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам та підготовці абітурієнта;
 • здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних та  атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає й затверджує їх рішення та звіти;
 • забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів;
 • приймає рішення про зарахування до складу студентів університету за формами навчання та джерелами фінансування.

Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу керівника ПВНЗ «ДонУЕП» утворюються такі підрозділи Приймальної
комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • предметні комісії;
 • апеляційна комісія (апеляційні комісії);
 • відбіркова комісія (відбіркові комісії) — у разі потреби.
  Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних)працівників інших навчальних закладів.
  Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенями бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.
  Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до пункту 1 розділу ІХ Умов прийому. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.
  Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до магістратури та аспірантури. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших закладів вищої освіти (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного виконання
  освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньонауковою програмою, узгодженою між закладом вищої освіти і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням
  вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
  Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів , який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних
  (педагогічних) працівників ПВНЗ «ДонУЕП» та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід в ПВНЗ «ДонУЕП».

Усі рішення приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Правил прийому до ПВНЗ «ДонУЕП», Статуту Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» і своєчасно доводяться до відома вступників.

Положення про Приймальну комісію на 2023 рік

Накази про склад Приймальної комісії на 2023 рік