Правила внутрішнього розпорядку

Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права»

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» (далі – Університет),  розроблені відповідно до Положень Конституції України, нормативних актів Міністерства освіти и науки, Статуту ПВНЗ «ДонУЕП».

1.2. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на створення в Університеті обстановки, що сприяє успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування. Формуванню соціально зрілої, творчої особистості, вихованню морально, психічно і фізично здорового покоління громадян України, формуванню громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих морально-етичних норм співжиття, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між здобувачами, викладачами та співробітниками Університету.

1.3. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження ректором Університету і діють без обмеження строку (до внесення в них змін та до прийняття нових правил).

1.4. Здобувачу видаються студентський квиток (за бажанням) і залікова книжка встановленого зразка.

1.5. Здобувач і Університет на період навчання — партнери. Студент зобов’язується вирішувати організаційні питання, враховуючи інтереси колективу Університету.

1.6. Університет, зі свого боку, прагне сформувати у свідомості здобувача такі моральні цінності, як безкорисливість у пошуку істини, чесність і милосердя.

1.7. Головний обов’язок здобувача — активно освоювати знання.

1.8. Незнання правил внутрішнього розпорядку ПВНЗ «ДонУЕП» не звільняє від дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

1.9. Спірні питання, пов’язані з дотриманням правил внутрішнього розпорядку, узгоджуються ректором Університету.

1.10. Правила є обов’язковими до виконання здобувачами, викладачами, іншими співробітниками Університету.

2. Організація освітнього процесу

2.1. Навчальний рік здобувачів Університету починається згідно з графіком освітнього процесу.

2.2. Навчальні заняття в Університеті проводяться відповідно до розкладу. Тривалість одного навчального заняття — 1 год. 20 хв.

2.3. Здобувачі переводяться на наступний курс за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу. Також при відсутності фінансової заборгованості за договором про навчання.

2.4. Здобувачі Університету зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять, що передбачені навчальним планом спеціальності та внесені до розкладу занять. Облік відвідування студентів ведуть викладачі в журналі навчальних занять. Відмітки про причину відсутності (поважної або неповажної) проставляються у спеціально відведеній графі журналу відвідування куратором.

2.5. Здобувачам, які виконали всі вимоги навчального плану і програм та склали іспити підсумкової державної атестації присвоюється ступінь освіти відповідно до отриманої спеціальності, видається диплом державного зразка.

3. Права здобувачів ПВНЗ «ДонУЕП»

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, спортивною базою Університету;
 • участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації дозвілля, побуту та оздоровлення;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних та інших підрозділів Університету;
 • моральне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу у встановленому законодавством порядку;
 • відстрочку від призову на  строкову службу у Збройних Силах України згідно з законодавством.

4. Обов’язки осіб, які навчаються у ПВНЗ «ДонУЕП»

         Здобувачі, що навчаються в Університеті, зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства України, Статуту Університету;
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • дотримуватися графіка навчального процесу та вимог навчального плану;
 • відвідувати обов’язкові навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • отримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки щодо науково-педагогічного, адміністративно-господарського та іншого персоналу Університету;
 • бережливо ставитися до матеріальної власності Університету (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень) та до своїх документів (студентського квитка, залікової книжки, перепустки тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі у спілкуванні з працівниками та студентами Університету;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов’язані повідомити про це куратора або адміністрацію, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними документами;
 • у разі нанесення майнових збитків Університету або майну третіх осіб, за яке Університет несе відповідальність, студент відшкодовує останні в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • під час занять студенти зобов’язані: відключити мобільний телефон; входити і виходити з аудиторії тільки з дозволу викладача і тільки у вийняткових випадках; уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників; не розмовляти і не займатися сторонніми справами; виконувати всі вказівки викладача, мати на заняттях всі необхідні підручники, зошити, приладдя;
 • під час занять в аудиторіях, і під час практики студент повинен користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими пристроями, які вказані керівником заняття, практики, дотримуватися правил техніки безпеки. Забороняється без дозволу адміністрації Університету виносити предмети і обладнання з приміщень;
 • при відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин студент зобов’язаний терміново повідомити про це куратора і старосту. У разі хвороби студент надає медичну довідку, що завіряється у термін, не пізнішій 10 днів з моменту видачі довідки. Відсутність на заняттях без виправдувального документа або поважної причини вважається прогулом; у виняткових випадках студент може бути відсутнім на заняттях (з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою студента або його батьків, підписаною куратором.
 • За невиконання обов’язків і порушення правил внутрішнього розпорядку Голова студентського самоврядування може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з навчального закладу.

5. У приміщенні Університету забороняється:

 • голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;
 • грати в азартні ігри, без узгодження з адміністрацією включати звуковідтворювальну техніку;
 • розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби, лаятися, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння на території Університету;
 • курити на території Університету, а також прилеглій території.(крім спеціально відведених для цього місць);
 • на навчальних заняттях мати при собі включені мобільні телефони;
 • здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;
 • приносити до Університету вибухо — та вогненебезпечні речовини;
 • приходити на заняття з фізичного виховання без спортивної форми та взуття.