Структура та органи управління ПВНЗ «ДонУЕП»

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПВНЗ «ДонУЕП»

Вищим органом управління Університету згідно зі Статутом є Загальні збори власників. Загальні збори власників складаються з Власників Університету або призначених ними представників у порядку та у спосіб, визначений чинним законодавством України та Статутом Університету.

 До виключної компетенції Загальних зборів власників належить: Визначення основних напрямків діяльності Університету та затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення змін до Статуту Університету; обрання, призначення, звільнення та відкликання Голови Університету, Голови Наглядової ради, Ректора Університету; ухвалення рішень про утворення, реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Університету, а також затвердження положень про них; ухвалення рішень про утворення, реорганізацію або ліквідацію колегіальних та одноособових органів управління Університету та інші повноваження відповідно до розділу 6 Статуту ПВНЗ «ДонУЕП».

Положення про Голову Університету

ГОЛОВА УНІВЕРСИТЕТУ

З метою сприяння залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності з основних напрямів розвитку вищого навчального закладу і здійснення контролю за їх використанням в Університеті діє одноособовий орган управління – Голова Університету. Голова Університету діє на підставі Положення, затвердженого Загальними зборами власників, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом. У своїй роботі Голова Університету керується чинним законодавством України і Статутом (розділ 8), іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами власників.

Голова ПВНЗ «ДонУЕП» — Гущин Ігор Миколайович.

Положення про Наглядову Раду

 Наглядова Рада Університету

З метою аналізу та незалежної оцінки Власниками якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету, сприяння розв’язанню перспективних завдань, взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю та суб’єктами господарської діяльності в Університеті діє колегіальний орган управління — Наглядова рада. Наглядова рада Університету діє на підставі Положення, затвердженого Загальними зборами власників в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та розділом 7 Статуту ПВНЗ «ДонУЕП».

Голова Наглядової ради ПВНЗ «ДонУЕП» — PhD Жорняк Тетяна Степанівна.

Положення про Вчену Раду

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівник – Ректор, діяльність та повноваження якого регулюється законодавством України та розділом 9 Статуту ПВНЗ «ДонУЕП».

Ректор ПВНЗ «ДонУЕП» — PhD Берсуцька Світлана Яківна

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та розділу 10 Статуту ПВНЗ «ДонУЕП» в Університеті діють Вчена рада, яка  утворюється для розгляду найважливіших питань діяльності Університету та діє на підставі Положення, затвердженого Загальними зборами власників.
Вчена рада Університету визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти та інших питань, визначених законодавством України та Статуту ПВНЗ «ДонУЕП». 

Голова Вченої Ради ПВНЗ «ДонУЕП» — PhD Берсуцька Світлана Яківна.

Секретар Вченої Ради – PhD Краснощок Світлана Олександрівна

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
 
1. Ректорат
2. Бухгалтерія
3. Відділ кадрів
4. Господарська служба
5. Інститут підприємництва та права
5.1 Кафедра правових дисциплін
5.2 Кафедра фінансів, обліку та економічного аналізу
5.3 Кафедра економіки підприємництва та менеджменту
6. Юридична кліника «Факел права»
7. Навчально-методичний відділ
8. Факультет економіки та підприємництва
9. Відокремлений структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» «Фінансово-правовий фаховий коледж»
10. Гімназія «Сузір’я» Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права»

11. Бібліотека

12. Приймальна комісія

13. Студентська рада